โรงเรียนบ้านคลองของ


หมู่ที่ 6 บ้านบ้านคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077873713

phpNmdN78

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

director

นางสาว กาญจนา ชัยพร
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายมาก

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองของ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในปี พ.ศ. 2500 นายแต้ว นิ่มน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ร่วมกับประชาชนสละกำลังทรัพย์และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น และได้รับการก่อตั้งเป็นสถานศึกษาในปีนั้นเป็นต้นมา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตามกาลเวลาโดยความร่วมมือของชุมชนมาตลอดด้วยดี

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ภายในปี  2561  โรงเรียนบ้านคลองของ  มุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีทักษะการดำรงชีพ ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.สร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน             

2.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน                           

3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียน

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ

5.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6.ส่งเสริมสนับสนุนการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

8.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

9.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.ระดมสรรพกำลังแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน